۰۵ بهمن ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل

کارگاه آموزشی مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل

work-image
کارگاه آموزشی مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل هزینه: 3,500,000 تومان، ظرفیت باقی‌مانده 39 نفر
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۰۵ بهمن ۱۳۹۹
work-image
مدیریت ارتباط با مشتری هزینه: رایگان تومان، ظرفیت باقی‌مانده 6 نفر
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۲۱ دی ۱۳۹۹
work-image
دوره تست خرید درگاه هزینه: 10,000 تومان، ظرفیت باقی‌مانده 96 نفر
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۲۷ آذر ۱۳۹۹
work-image
آشنایی با مبانی مدیریت منابع انسانی (جذب و استخدام) هزینه: رایگان تومان، ظرفیت باقی‌مانده 199 نفر
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۲۴ آذر ۱۳۹۹
work-image
وبینار آشنایی با بوم ارزش پیشنهادی به مشتریان هزینه: رایگان تومان، ظرفیت باقی‌مانده 200 نفر
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۱۵ مهر ۱۳۹۹
work-image
دوره آموزشی غیر حضوری (آنلاین) آشنایی با اصول و فنون مذاکره هزینه: رایگان تومان، ظرفیت باقی‌مانده 200 نفر
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۱۷ آذر ۱۳۹۹
work-image
دوره آموزشی غیر حضوری (آنلاین) بازاریابی صنعتی هزینه: رایگان تومان، ظرفیت باقی‌مانده 200 نفر
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۱۰ آذر ۱۳۹۹
work-image
مدیریت بازاریابی و آشنایی با ابزارهای آن هزینه: رایگان تومان، ظرفیت باقی‌مانده 3 نفر
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۱۴ دی ۱۳۹۹
work-image
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۲۷ آبان ۱۳۹۹
work-image
آموزش شخصیت شناسی به روش اناگرام هزینه: رایگان تومان، ظرفیت باقی‌مانده اتمام رسیده است نفر
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۰۸ دی ۱۳۹۹
work-image
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۰۹ دی ۱۳۹۹

سازمان‌های همکار