مریم نعمتی

مشاور رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی در امور روابط عمومی